Thumb 7a77cb70da8cfa3858c201e761c4eaf0f1b96790
185a32652c9a966c664e2e49496a6cfc0c5aea39

Parochies Brunssum

Ik collecteer omdat:

Graag leven wij mee met mensen, met geloofsgemeenschappen wereldwijd.
7

donaties

€ 206

ingezameld