Thumb 0b2e9f9e06c563b99f8c9ded27839e860fe5707b
185a32652c9a966c664e2e49496a6cfc0c5aea39

M O V Venray en kerkdorpen

Ik collecteer omdat:

MOV - Venray vraagt aandacht en collecteert dit jaar opnieuw voor het project van de stichting Ewoi in Turkana, Noord-Kenia.
11

donaties

€ 362

ingezameld