Thumb 3b8ff6addf66a3e90cbc9ebc614323143b226bba
185a32652c9a966c664e2e49496a6cfc0c5aea39

M.O.V. Cluster Schaesberg Nieuw...

Ik collecteer omdat:

Steun de Vastenactie Bisdom Roermond! Als samenwerkende parochies willen we ook de mensen die niet naar de kerk komen in de gelegenheid stellen om toch iets te doneren. Wij vinden het project erg belangrijk omdat wij in deze tijd ook gemerkt hebben hoe belangrijk onderwijs is.
2

donaties

€ 52

ingezameld