Thumb b95613f0408977db5e0b2306e83b2a3ac16351e9
185a32652c9a966c664e2e49496a6cfc0c5aea39

RK Parochies Geleen

Ik collecteer omdat:

Mijn naam is Jan Sietzema. Als diaken van de RK Parochies Geleen vind ik het belangrijk, dat de parochianen ook digitaal hun bijdrage kunnen doen voor de Vastenactie 2021.
9

donaties

€ 230

ingezameld